Rùng mình kinh hãi chân gà thải loại Trung Quốc lúc nhúc giòi bọ, cấp đông 20 năm