Nhiều sư thầy bị đuổi khỏi chùa do bị nghi đánh tráo cổ vật