Kong - Skull Island (2017) - King Kong vs Bạch Tuộc Khổng Lồ