Dùng công nghệ Nhật sau 1 tuần, sông Tô Lịch đã hết hôi thối