Người đàn ông lõa thể chết nhiều ngày trên căn gác mục nát