Bung máy BPhone 3 Pro - DAC rời, Snapdragon 660 rất rõ ràng