Stephen Hawking - Hơn cả hình tượng một nhà khoa học