Phim "Lá Thư 1949" (Letter 1949) - Lưu Khải Uy, Đới Quân Trúc