Người Việt Nam kéo nhau qua Nhật Bản bắt cá ở mương nước thải