Bi kịch của bác sĩ tham gia chiến dịch đột kích Bin Laden