Người dân đuổi sư ra khỏi chùa vì nghi đánh tráo cổ vật (1)

1